HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

OFERTA

OPIS PROCESU

METODY

MOŻLIWOŚCI

OCENA ZGODNOŚCI CE

Wyroby wprowadzane do obrotu na rynku UE podlegają ocenie zgodności na podstawie przepisów ustawy o  systemie oceny zgodności.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności, z późniejszymi zmianami określa w art.1:

  • zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowym wymaganiami dotyczącymi wyrobów,
  • zasady działania systemu kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu.

Ustawa określając zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności odwołuje się m.in. do norm zharmonizowanych z dyrektywami

Art. 13.1. Ustawy o ocenie zgodności stanowi:

„Domniemywa się, że wyrób spełnia określone zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych lub specyfikacji zharmonizowanych.”

Zasadnicze wymagania dla wyrobów zawierają Dyrektywy Nowego Podejścia, natomiast przykładowe szczegółowe rozwiązania techniczne zawarte są w zharmonizowanych z dyrektywami normach europejskich EN, których stosowanie jest dobrowolne.
Numery i tytuły norm zharmonizowanych ogłasza Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) poprzez obwieszczenie w „Monitorze Polskim” i publikację na stronie internetowej www.pkn.pl.

Każda dyrektywa zawiera wymagania dla producentów i importerów wyrobów wprowadzanych na rynek wspólnotowy.
Wymagania dotyczą:

  • odpowiedniego oznaczania wyrobów
  • instrukcji i ostrzeżeń dla użytkownika końcowego
  • projektowania, badań i wytwarzania wyrobu

Wyroby podlegające dyrektywom Nowego Podejścia i spełniające postawione w nich wymagania zasadnicze muszą być, z nielicznymi wyjątkami, oznakowane charakterystycznym symbolem CE.

CE

Pobierz znak CE

Oznakowanie CE jest formą deklaracji producenta, że jego wyrób spełnia wymagania wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw Nowego Podejścia. Oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi być umieszczone na wyrobie, zanim zostanie on wprowadzony na rynek lub oddany do użytku.

Przykłady dyrektyw wprowadzonych do prawodawstwa polskiego:

niskonapięciowa - LVD (Low Voltage Directive)
DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia implementowana Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 155 poz.1089)

kompatybilności elektromagnetycznej - EMC (Electromagnetic Compatibility)
DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej implementowana Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 82 poz.556)

maszynowa - MD (Machinery Directive)
DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn implementowana Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228)

Wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami:

Jeśli brak jest norm zharmonizowanych dla danego wyrobu, domniemywa się, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania określone w dyrektywie, jeżeli jest zgodny z normami opublikowanymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), dotyczącymi tego sprzętu. W przypadku, kiedy nie istnieją również normy IEC podstawą uznania zgodności są normy krajowe.

 labor@kalibrux.pl